นายกสภามฟล.ปาฐกถาพิเศษ ‘ล่องกระแสคลื่นมหาอำนาจ สู่ความร่วมมืออย่างยั่งยืนระหว่างไทย-จีน’

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดงานเสวนาวิชาการพิเศษ เรื่อง ‘ล่องกระแสคลื่นมหาอำนาจ สู่ความร่วมมืออย่างยั่งยืนระหว่างไทย-จีน’ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมสมเด็จย่า (C4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ ‘ล่องกระแสคลื่นมหาอำนาจ สู่ความร่วมมืออย่างยั่งยืนระหว่างไทย-จีน’ โดย ศ.พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ในพิธีเปิดกิจกรรมมี ดร.ธีรภาพ ปรีดีพจน์ คณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา กล่าวรายงาน ก่อนที่ รศ.ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี ได้กล่าวเปิดกิจกรรม โดยมี คุณโจ ฮอร์น พัธโนทัย กรรมการอำนวยการบริษัท Strategy 613 บริษัทที่ปรึกษาให้กับองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ และหน่วยงานของรัฐ ในการลงทุนทำธุรกิจระหว่างไทยกับจีน รวมถึงระหว่างยุโรปกับจีนด้วย พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์  และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมด้วย 

การเสวนาพิเศษนี้จัดขึ้นจากความร่วมมือของศูนย์ภาษาและวํมนธรรมจีนสิรินธร สำนักวิชาจีนวิทยา และสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อสเริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ แบ่งปันองค์ความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลเชิงลึกด้านจีนศึกษา รวมถึงความเคลื่อนไหวต่างๆ ของประเทศจีน และนำไปสู่การเสิรมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับจีนในแง่มุมต่างๆ และเพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงข้อมูลที่น่าสนใจนี้ ตลอดจนส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างจีน-ไทยให้สืบไป 

ทั้งนี้โครงการเสวนาวิชาการนี้ จัดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการดำเนินงานภายใต้การขับเคลื่อนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5  ( 2565-2569) อันมีเป้าหมายจัดตั้ง ‘ศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง’ เพื่อดำรงไว้ซึ่งการเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนภาษาจีน รวมถึงสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับจีนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้งยกระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้ตอบสนองต่อการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมายทั้งภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ

นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวตอนหนึ่งในการการปาฐกถาพิเศษถึงประวัติศาสตร์บางส่วนของจีน และความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับความสัมพันธ์ที่มีต่อจีน ที่มาของการเริ่มต้นจนถึงการเกิดขึ้นของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและความร่วมมือ การสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับจีนที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทั้งยังได้ระบุว่าดีใจที่นักศึกษาเข้ามาฟังกันจำนวนมาก ขอให้ฟังเป็นแนวคิดว่าอนาคตเราจะเดินไปอย่างไรกับชาติมหาอำนาจนี้  

“ทำอย่างไรจึงจะอยู่กับจีนได้อย่างสันติ มีความสุขและยั่งยืน ทั่วโลกจับตามองอยู่ไม่เฉพาะไทย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้ความสำคัญกับจีนมากว่า 22 ปี เป็นมหาวิทยาลัยแรกๆ ที่เข้าไปขอจับมือกับจีน เพื่อสร้างสานสัมพันธ์ไมตรีกับจีน วันนั้นยังไม่ค่อยมีใครเห็นความสำคัญของจีน ผมเดินทางไปจีนในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไปกับ นายประจวบ ไชยสาส์น รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของไทยในเวลานั้น เพื่อต้องการสร้างไมตรีกับจีน โดยมี มิตรภาพ น้ำใจ ไมตรี เป็นคีย์เวิร์ดของการสนทนาในครั้งนั้น เราขอรัฐบาลจีนดำเนินการจัดตั้งสถาบันเกี่ยวกับการสอนและการเผยแพร่วัฒนธรรมจีนในไทย ตอนนั้นยังไม่มีได้ตั้งชื่อสถาบัน รัฐบาลจีนตกลงในหลักการและใช้เวลา 1 ปี จึงจะอนุมัติและจัดตั้งสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” นายสภามหาวิทยาลัย เล่าย้อนถึงจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับจีน ก่อนเจริญเติบโตและแข่งแกร่งแน่นแฟ้นอย่างในปัจจุบัน

Previous slide
Next slide

ขอขอบคุณข่าว โดย Ramon Ruaysaen | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | 21 ก.ค. 2566
ที่มา: https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/14711.html

Post a comment

Your email address will not be published.

Related Posts