รองประธานสถาบันคลังปัญญาฯ ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 1/2565

คุณยุวดี คาดการณ์ไกล รองประธานสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ และในฐานะกรรมการและเลขานุการของคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ได้เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 1/2565 ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรม IBIS Ratchada กรุงเทพมหานคร

เนื่องด้วย ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ศทจ.วช.) ได้มีการดำเนินโครงการด้านการวิจัยไทย-จีน ในปีพ.ศ. 2565 นั้น จึงมีการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของศูนย์ ศทจ.วช. เพื่อดำเนินการได้อย่างมียุทธศาสตร์พัฒนาความสัมพันธ์ไทย – จีน และตอบโจทย์ความร่วมมือกับจีนเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้นของคนทั้งสองประเทศ

ภายในงานได้เรียญเชิญท่านพิริยะ เข็มพล อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะประธานคณะที่ปรึกษา กล่าวเปิดประชุม

ทั้งนี้มีการจัดบรรยายพิเศษ ว่าด้วยเรื่อง สรุปผลการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 วิทยากรโดย คุณโจฮอร์น พัธโนทัย กรรมการอำนวยการบริษัท Strategy613 จำกัด สรุปพอสังเขปได้ว่า

การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 มีประเด็นที่สำคัญ คือ การเลือกคณะกรรมการกลางถาวรประจำกรมการเมือง (Standing Committee of the Political Bureau of the CPC Central Committee) ชุดใหม่ทั้ง 7 คนประกอบไปด้วยประธานาธิบดีสีจิ้นผิง (Xi jinping) และอีก 6 ท่าน คือ Li Qiang , Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexing และ Li xi

จากรายชื่อคณะกรรมการกลาง 6 คน ชุดใหม่นั้น แตกต่างจากชุดก่อนหน้านี้ เพราะคณะกรรมการชุดใหม่นี้ค่อนข้างเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับประธานาสีจิ้นผิงอย่างมาก ทำให้นักวิเคราะห์และสื่อต่างมองว่าการเลือกคณะกรรมการชุดนี้ อาจทำให้พรรคคอมมิวนิสต์ต่อจากนี้ขาดการถ่วงดุลและตรวจสอบ (Check and Balance) อาจกลายเป็นปัญหาของจีนในอนาคต อย่างไรก็ตาม ในอีกมุมหนึ่ง สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการเลือกของผู้นำของพรรคคอมนิวนิสต์ที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม เป็นเหมือนการ Rethink ครั้งสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็เป็นไปได้ ในส่วนของประชาชนจีนนั้น คาดหวังให้หลังจากที่มีคณะกรรมการกลางชุดใหม่แล้ว จะมีการปรับนโยบาย zero covid19 ให้จีนกลับมาเปิดประเทศอีกครั้ง เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศดำเนินการไปได้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีแนวโน้มที่คณะทำงานชุดใหม่นี้จะปรับนโยบาย เพราะยังมองว่าชีวิตของประชาชนมีความสำคัญมากกว่าเรื่องเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ คุณโจฮอร์น ได้สรุปว่า แนวโน้มนโยบายการพัฒนาของจีนภายใต้คณะกรรมการชุดใหม่นี้ คงไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก นโยบายสำคัญอย่าง Belt and Road initiative จากที่เคยสะดุดในช่วง Covid 19 ก็กลับมาขับเคลื่อนในประเทศต่างๆ อีกครั้ง รวมไปถึงนโยบายต่อชาติตะวันตกตกก็ยังคงจะไม่เปลี่ยนแปลง

ในช่วงท้ายของการประชุม มีการร่วมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน คณะกรรมการที่ปรึกษาได้ร่วมในคำแนะนำการดำเนินงาน ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ว่า ควรเน้นการทำวิจัยในเชิงยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนให้มากขึ้น เช่น เรื่องความร่วมมือเรื่องรถไฟไทยจีน ความร่วมมือทางวัฒนธรรม เสนอให้ผู้กำหนดนโยบายมีทิศทางในการทำงานร่วมกับจีน นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ เอง ที่ผ่านมาเน้นหนักไปทางงานวิจัย หากเป็นไปได้ น่าจะมีการนำงานวิจัยระหว่างไทยและจีน ที่ทำร่วมกัน ขับเคลื่อนในทางปฏิบัติให้เห็นผลมากยิ่งขึ้น ก็จะทำให้งานวิจัยมีประโยชน์ต่อคนหลายระดับได้

หมายเหตุ รายชื่อคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้แก่

  1. ท่านพิริยะ เข็มพล                           ประธาน
  2. ดร.สารสิน วีระผล                            กรรมการ
  3. ศ. (พิเศษ) วิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์      กรรมการ
  4. คุณพงษ์ศักดิ์ พิบูลศักดิ์                    กรรมการ
  5. รศ.ดร.จำนง สรพิพัฒน์                     กรรมการ
  6. คุณโจ ฮอร์น พัธโนทัย                     กรรมการ
  7. พลเอก สุรสิทธิ์ ถนัดทาง                  กรรมการและเลขานุการคนที่ 1
  8. คุณยุวดี คาดการณ์ไกล                    กรรมการและเลขานุการคนที่ 2
  9. นางสาวณิชารีย์ แถมรัตน์                  ผู้ช่วยเลขาธิการ

Previous slide
Next slide

ขอขอบคุณข่าวจาก คลังปัญญา | 4 พ.ย. 2565
ที่มา: https://www.klangpanya.in.th/post/thaichinacommittee

Post a comment

Your email address will not be published.

Related Posts